Про гімназію

  Успішна співпраця в ім’я Нової української школи

Пізнавати культуру Сходу, любити слово, відкривати інші народи, проникати в незвідані глибини етносів, аби відчути своєрідний національний колорит і водночас демонструвати світові здобутки українців – це велика й почесна місія, яку гідно здійснюють у Київській гімназії східних мов №1. Сьогодні один із найпрестижніших освітніх закладів України перегортає 84 сторінку своєї славної історії, позначену великими науковими здобутками та досягненнями.

Ні для кого не секрет, що знання іноземної мови – це і привілей, і життєва потреба. Знання східної мови, окрім рідної, відкриває безмежні можливості практично у всіх сферах діяльності, якщо людина прагне до більшого успіху та кращого життя для себе і своєї країни.

Заснована в 1936 році як школа для дітей із Іспанії, гімназія стала одним із потужних національних центрів освіти, науки й культури. Проходили десятиліття, змінювалися генерації випускників, кожна з яких примножувала славу «аlma mater». На сьогодні гімназійна родина об’єднує понад 1100 учнів, 118 педагогів, серед яких 5 мають звання « Заслужений учитель України», 31 – « Відмінник освіти України», 83 учителі вищої кваліфікаційної категорії, численні переможці Всеукраїнського конкурсу «Учитель року».

Здобувачі освіти з 1 по 11 клас навчаються за авторськими навчальними програмами китайської, японської, арабської, перської, гінді, турецької, корейської мов та другої іноземної – англійської мови. Кожен із 41 класу навчального закладу поділяється на групи за обраною східною мовою, яку викладають кваліфіковані фахівці-філологи. У їх складі – носії мови Саліх Саліх Абд (арабської) і Хань Ліна ( китайської).

Київська гімназія східних мов №1 — асоційована школа ЮНЕСКО, колективний член Українського руху «Педагоги за мир та взаєморозуміння», базовий загальноосвітній  навчальний заклад  Інституту педагогіки НАПН України. Гімназія — відкрита інноваційна соціально-педагогічна система, місія якої – становлення компетентної особистості громадянина-патріота, розвиток  здібностей, обдарувань учнів для забезпечення інтелектуального, культурного потенціалу України.

Школа творчо співпрацює з відділами дидактики, навчання іноземних мов, навчання української мови та літератури, навчання географії та економіки Інституту педагогіки НАПН України. У 2007-2012 роках в гімназії здійснювалася дослідно-експериментальна робота академічного рівня за темою: «Дидактико-методичні засади використання новітніх технологій у навчанні та вихованні учнів  гімназії» (напрям «Розробка і впровадження нових технологій навчання східних мов») під керівництвом кандидата педагогічних наук, старшого наукового співробітника, доцента В.Г.Редька. Уперше в Україні розроблена концепція навчання східних мов.

Педагогічний колектив здійснював дослідно-експериментальну роботу всеукраїнського рівня  за темою  «Реалізація інноваційної моделі розвитку культурно-мовних та морально-громадянських цінностей учнів» (грудень 2012  — грудень 2019  року). Науковий керівник – провідний науковий співробітник відділу дидактики Інституту педагогіки НАПН Ук раїни, кандидат педагогічних наук В.І.Кизенко.  Наукові консультанти: доктори педагогічних наук  Г.О.Васьківська, В.Г.Редько, академік НАПН України І.Д.Бех, кандидат педагогічних наук С.В. Кириленко. Консультант Л.М. Павлова.

Провідні вчені  України здійснюють наукове консультування гімназії з актуальних проблем допрофільної підготовки, профільного навчання, диференціації та фундаменталізації освіти, реалізації Концепції НУШ.

Наукові досягнення закладу відзначені численними нагородами, зокрема, медалями  та дипломами за досягнення у модернізації освіти на  міжнародних виставках «Сучасні заклади освіти. Україна». 2015 року за вагомий внесок у розвиток педагогічної науки, активну співпрацю з Інститутом педагогіки НАПН України, участь у впровадженні результатів науково-дослідницької роботи та їх популяризацію педагогічний колектив Київської гімназії східних мов №1 відзначений премією імені Василя Помагайби. Цього ж року на базі гімназії вперше в Україні відкрито клас Конфуція штаб-квартири Інституту Конфуція міста Ханьбань (КНР).

Із 1999 року гімназія ініціює проведення Всеукраїнської науково-практичної конференції «Україна – країни Сходу в ХХІ сторіччі в діалозі мов, культур, цивілізацій, педагогічних систем: ціннісні виміри особистості».

В арсеналі форм і методів роботи  спільні з науковцями круглі столи, навчально-методичні семінари, практикуми, тренінги з проблем сучасної освіти. Науковці здійснюють рецензування розроблених учителями програм з іноземних мов і консультування науково-дослідницьких робіт учнів-членів МАН України.

Творча співпраця  педагогів із науковцями сприяє реалізації завдань освіти України ХХІ століття, її інтеграції у міжнародний культурно-освітній простір.

Безперечно, Київська гімназія східних мов № 1 буде міцним ланцюжком європейського рівня між країнами Сходу та Україною.

   Kyiv Gymnasium of Oriental languages №1

  Learning the East culture, loving the word, discovering other peoples, percolating into unexplored  depth of ethnos in  order to feel a unique national colour and at the same time showing up achievements of Ukrainians is a great and honorary mission which is fulfilled in Kyiv Gymnasium of Oriental languages №1. One of the most prestigious educational institutions is turning over page 84 of its glorious history which is marked with great scientific achievements.
    Founded in 1936  as a school for the children of Spain,  the school became the one of the powerful  national centres of education, science and culture.  Decades past,  generation of  graduates  changed, each of them increased the glory of «alma mater».   Today the Gymnasium’s  family comprises more than 1100  students, 118 teachers,  among  them there are 5  Honoured teachers,  31 the Excellent teachers of education of Ukraine, 83  teachers of higher qualifying category,  numerous winners of the All — Ukrainian competition «The Teacher of the Year».
       Students of the Gymnasium from the 1st to the 11th   forms  are taught   according to the author curriculum of Chinese, Japanese, Arabic, Persian,  Hindi,  Turkish,  Korean and the second foreign language —  English. Each of the 39  forms is divided into groups according to the chosen language,  which is taught  by  qualified expert — philologists.  Among  them there are native speakers  Salih Salih Abd ( Arabic ) and Khan Lina (Chinese).
       Kyiv Gymnasium of Oriental languages №1  is rightfully proud of its teachers,  because their knowledge and efforts bring good results in students’ successful  achievements. 
        Kyiv Gymnasium of Oriental languages №1 the  associated school member of UNESCO,   the  collective member  of » Educators  for peace and mutual understanding»  Ukrainian movement, the basic comprehensive  school  of National Academy  Pedagogic Sciences of Ukraine pedagogic institute.
       The Gymnasium  is an open innovation social pedagogic system whose mission is a competent  patriotic personality development as well as the students ability development in order to enlarge mental and cultural  potential of Ukraine.  The author Chinese, Japanese,  Arabic,  Persian, Hindi,  Turkish,  Korean curriculums for the first  foreign language  and English as the second one  are fruitfully implied for teaching students in year 1 to 11.
       The education institution  cooperates creatively  with the didactics,  the foreign language,  the Ukrainian language and literature,  geography and economics teaching departments  of  National Academy Pedagogic Sciences of Ukraine pedagogic  institute. The academic level research  «Didactic methodology basis of up-to-date teaching and educating  Gymnasium students technology usage» ( direction «Oriental language teaching technology  development and application»)  was conducted under the guidance of candidate of science, senior scientific associate,  associate professor V. Redko in 2007-2012.  The Gymnasium was the first to conceptualize the Oriental language teaching concept as well.
       The Gymnasium has become an all Ukrainian pilot educational institution which is working at the subject  «Student ethical  and cultural  values innovational model  implementation»( December,2012-December,2019) . Research supervisor — senior scentific associate, candidate of pedagogical science V.Kyzenko,  scientific  advisors — G. Vaskivska, V. Redko, S.Kyrylenko, I.Bekh, L.Pavlova.  
       Scientists provide scientific advice to the Gymnasium on topical problems of pre-core training, profile training, differentiation and fundamentalization of education, implementation of the New Ukrainian School  Concept.
       Scientific Gymnasium achievements have been honoured with a number of awards,  for instance the medals and certificates of the education modernization achievements at the  international exhibitions «Modern educational institutions. Ukraine.»  The Gymnasium staff was encouraged with Vasyl Pomohaiby bonus  for a  significant  pedagogic development contribution,  an active cooperation with National Academy  Pedagogic Sciences of Ukraine pedagogic institute as well as participation,  implementation and popularizing  the scientific results of the research in 2015.  The Gymnasium was first to open class of Hang Bang Confucius headquarters (People’s Republic of China).
        The Gymnasium has been leading all Ukrainian  scientific conference «Ukraine —  Oriental  countries through the dialogue  of languages,  cultures, civilization,  pedagogical systems: the  personality core value  dimensions  in the XXI century» since 1999.
       The creative cooperation of the Gymnasium staff  with the scientists  supports the educational  goals fulfillment and their  successful implementation into the international cultural and educational area.