Критерії оцінювання

Критерії оцінювання навчальних досягнень  учнів 1-4  класів

Оцінювання результатів навчання та особистісних надбань учнів  у 1-4 класах здійснюється відповідно до наказу Міністерства  освіти  і науки  України від 13.07.2021 №813 «Про затвердження методичних рекомендацій щодо оцінювання результатів навчання учнів 1-4 класів закладів загальної середньої освіти»

https://mon.gov.ua/ua/npa/pro-zatverdzhennya-metodichnih-rekomendacij-shodo-ocinyuvannya-rezultativ-navchannya-uchniv-1-4-klasiv-zakladiv-zagalnoyi-serednoyi-osviti

Відповідно до  Державного стандарту початкової освіти отримання даних та формулювання суджень про результати навчання учнів здійснюються у процесі формувального та підсумкового оцінювання.

Оцінювання результату особистісних надбань учнів 1-4  класів виражається вербальною оцінкою.

Оцінювання результату навчання учнів 1-4 класів здійснюється вербально,  у Свідоцтві досягнень  сформований очікуваний  результат позначаємо  «++».

     Формулювання оцінювальних суджень, визначення рівня результату навчання здійснюється на основі Орієнтовної рамки оцінювання результатів навчання учнів 1-4 класів ЗЗСО (Додаток 1 до методичних рекомендацій щодо оцінювання результатів навчання учнів 1-4 класів закладів загальної середньої освіти. Наказ МОН України від 13.07.2021 №813).

Критерії оцінювання навчальних досягнень учнів 5-11 класів

 Оцінювання навчальних досягнень учнів основної школи здійснюється за 12-бальною шкалою (відповідно до наказу МОН України від 21.08.2013 № 1222 «Про затвердження орієнтовних вимог оцінювання навчальних досягнень учнів із базових дисциплін у системі загальної середньої освіти»).

https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v1222729-13/conv#n83

 Оцінювання навчальних досягнень учнів старшої школи здійснюється за 12-бальною системою (шкалою), відповідно до наказу МОН України від 13.04.2011 № 329 «Про затвердження Критеріїв оцінювання навчальних досягнень учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти».

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0566-11#Text

Згідно методичних рекомендацій щодо окремих питань завершення 2021/2022 навчального року, затвердженими наказом Міністерства освіти і науки  країни  01 квітня 2022 р. N 290:

оцінювання, зокрема підсумкове, результатів навчання здобувачів освіти може здійснюватися з використанням технологій дистанційного навчання (розділ ІІІ Положення про дистанційну форму здобуття повної загальної середньої освіти, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 08 вересня 2020 року № 1115, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 28 вересня 2020 р. за № 941/35224).

Відповідно до нормативно-правових актів семестрова і річна оцінки можуть підлягати коригуванню  (пункт 3.2 Інструкції з ведення класного журналу 5-11(12) класів загальноосвітніх навчальних закладів, затвердженої наказом Міністерства освіти і науки України від 03.06.2008 N 496; пункти 9-10 Порядку переведення учнів (вихованців) закладу загальної середньої освіти до наступного класу, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 14.07.2015 N 762 (зі змінами), зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 30 липня 2015 р. за N 924/27369).

Семестрове оцінювання за ІІ семестр, в залежності від ситуації, може здійснюватися за результатами:

тематичного оцінювання;

поточного оцінювання, отриманого учнями під час очного, змішаного і дистанційного навчання;

підсумкового оцінювання за ІІ семестр, що може здійснюватися, у тому числі, у вигляді письмової контрольної роботи, онлайн тестування, діагностичної роботи, усної співбесіди тощо.

За рішенням педагогічної ради при оцінюванні учнів враховуються результати їх навчання з відповідних предметів (музика, фізична культура та ін.) у закладах позашкільної освіти.

При здійсненні оцінювання за ІІ семестр зараховуються всі оцінки, які отримав учень (учениця) упродовж цього семестру незалежно від місця навчання: у закладі, де навчався до російського вторгнення; у закладі, де навчається зараз за місцем тимчасового перебування; у будь-якій іншій школі, яка здійснює очне, змішане чи дистанційне навчання або екстернат.

В окремих випадках (відсутності результатів оцінювання з об’єктивних причин, у тому числі у відсутності в учнів з певних обставин можливості долучитися до навчання під керівництвом педагогів; у разі проведення понад 50% уроків з певного предмета у дистанційному форматі; під час оцінювання предметів варіативної складової) за рішенням педагогічної ради, затвердженим відповідним наказом, оцінювання за ІІ семестр учнів 5-8 та 10 класів може здійснюватися не за 12-бальною шкалою, а «зараховано»/«не зараховано».

Річне оцінювання здійснюється  на підставі семестрових або скоригованих семестрових оцінок. Річна оцінка не обов’язково є середнім арифметичним від оцінок за І та ІІ семестри. Під час виставлення річної оцінки враховується динаміка особистих результатів навчання учня (учениці) з предмета та сформованість в учня (учениці) уміння застосовувати набуті знання.

За відсутності в учнів з числа тимчасово переміщених осіб та з тимчасово окупованих територій задокументованих результатів оцінювання за І семестр річне оцінювання може здійснюватися за результатами ІІ семестру. За відсутності в учнів результатів підсумкового оцінювання за ІІ семестр річне оцінювання може здійснюватися за результатами І семестру з урахуванням поточного оцінювання в ІІ семестрі.

Для проведення семестрового та річного оцінювання здобувач освіти може надати інформацію з електронного журналу та щоденника, у тому числі електронного, за попереднім місцем навчання.

У разі відсутності результатів річного оцінювання після завершення навчання за освітньою програмою учень має право до початку нового навчального року пройти річне оцінювання.

https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0290729-22#Text